Surat 53 - An-Najm dan Terjemahan

Surat An-Najm dan Terjemahan
(Bintang)

Surat ke : 53
Jumlah ayat : 62
Juz : 27أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

Surat An-Najm Ayat 1
Demi bintang ketika terbenam.
 
Surat An-Najm Ayat 2
kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
 
Surat An-Najm Ayat 3
dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
 
Surat An-Najm Ayat 4
Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
 
Surat An-Najm Ayat 5
yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.
 
Surat An-Najm Ayat 6
yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
 
Surat An-Najm Ayat 7
sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
 
Surat An-Najm Ayat 8
Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
 
Surat An-Najm Ayat 9
maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
 
Surat An-Najm Ayat 10
Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
 
Surat An-Najm Ayat 11
Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
 
Surat An-Najm Ayat 12
Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
 
Surat An-Najm Ayat 13
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
 
Surat An-Najm Ayat 14
(yaitu) di Sidratil Muntaha.
 
Surat An-Najm Ayat 15
Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
 
Surat An-Najm Ayat 16
(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
 
Surat An-Najm Ayat 17
Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
 
Surat An-Najm Ayat 18
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
 
Surat An-Najm Ayat 19
Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
 
Surat An-Najm Ayat 20
dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
 
Surat An-Najm Ayat 21
Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
 
Surat An-Najm Ayat 22
Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
 
Surat An-Najm Ayat 23
Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
 
Surat An-Najm Ayat 24
Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
 
Surat An-Najm Ayat 25
(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
 
Surat An-Najm Ayat 26
Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).
 
Surat An-Najm Ayat 27
Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
 
Surat An-Najm Ayat 28
Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
 
Surat An-Najm Ayat 29
Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
 
Surat An-Najm Ayat 30
Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Surat An-Najm Ayat 31
Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
 
Surat An-Najm Ayat 32
(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
 
Surat An-Najm Ayat 33
Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?
 
Surat An-Najm Ayat 34
serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
 
Surat An-Najm Ayat 35
Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
 
Surat An-Najm Ayat 36
Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
 
Surat An-Najm Ayat 37
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
 
Surat An-Najm Ayat 38
(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
 
Surat An-Najm Ayat 39
dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
 
Surat An-Najm Ayat 40
dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
 
Surat An-Najm Ayat 41
Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
 
Surat An-Najm Ayat 42
dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),
 
Surat An-Najm Ayat 43
dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
 
Surat An-Najm Ayat 44
dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
 
Surat An-Najm Ayat 45
dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
 
Surat An-Najm Ayat 46
dari air mani, apabila dipancarkan.
 
Surat An-Najm Ayat 47
Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
 
Surat An-Najm Ayat 48
dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
 
Surat An-Najm Ayat 49
dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra,
 
Surat An-Najm Ayat 50
dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,
 
Surat An-Najm Ayat 51
dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).
 
Surat An-Najm Ayat 52
Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
 
Surat An-Najm Ayat 53
dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
 
Surat An-Najm Ayat 54
lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
 
Surat An-Najm Ayat 55
Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
 
Surat An-Najm Ayat 56
Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
 
Surat An-Najm Ayat 57
Telah dekat terjadinya hari kiamat.
 
Surat An-Najm Ayat 58
Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
 
Surat An-Najm Ayat 59
Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
 
Surat An-Najm Ayat 60
Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
 
Surat An-Najm Ayat 61
Sedang kamu melengahkan(nya)?
 
Surat An-Najm Ayat 62
Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).

Sadaqallahul'adzim
Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.