Surat 23 - Al Mu'minun dan Terjemahan

Surat Al Mu'minun dan Terjemahan 
(Orang-Orang Yang Beriman)

Surat ke : 23
Juz ke : 18
Jumlah ayat : 118


أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بسم الله الرحمن الرحيم


Surat Al Mu'minun ayat 1
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
 
Surat Al Mu'minun ayat 2
(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,
 
Surat Al Mu'minun ayat 3
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
 
Surat Al Mu'minun ayat 4
dan orang-orang yang menunaikan zakat,
 
Surat Al Mu'minun ayat 5
dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,
 
Surat Al Mu'minun ayat 6
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
 
Surat Al Mu'minun ayat 7
Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
 
Surat Al Mu'minun ayat 8
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 9
dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 10
Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,
 
Surat Al Mu'minun ayat 11
(yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 12
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
 
Surat Al Mu'minun ayat 13
Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
 
Surat Al Mu'minun ayat 14
Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.
 
Surat Al Mu'minun ayat 15
Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati.
 
Surat Al Mu'minun ayat 16
Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.
 
Surat Al Mu'minun ayat 17
Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan di atas kamu tujuh buah jalan (tujuh buah langit); dan Kami tidaklah lengah terhadap ciptaan (Kami).
 
Surat Al Mu'minun ayat 18
Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 19
Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan,
 
Surat Al Mu'minun ayat 20
dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 21
Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan,
 
Surat Al Mu'minun ayat 22
dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu dan (juga) di atas perahu-perahu kamu diangkut.
 
Surat Al Mu'minun ayat 23
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, (karena) sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 24
Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab: "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar (seruan yang seperti) ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
 
Surat Al Mu'minun ayat 25
la tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila, maka tunggulah (sabarlah) terhadapnya sampai suatu waktu".
 
Surat Al Mu'minun ayat 26
Nuh berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku".
 
Surat Al Mu'minun ayat 27
Lalu Kami wahyukan kepadanya: "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami, maka apabila perintah Kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap (jenis), dan (juga) keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan (akan ditimpa azab) di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 28
Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim".
 
Surat Al Mu'minun ayat 29
Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat".
 
Surat Al Mu'minun ayat 30
Sesungguhnya pada (kejadian) itu benar-benar terdapat beberapa tanda (kebesaran Allah), dan sesungguhnya Kami menimpakan azab (kepada kaum Nuh itu).
 
Surat Al Mu'minun ayat 31
Kemudian, Kami jadikan sesudah mereka umat yang lain.
 
Surat Al Mu'minun ayat 32
Lalu Kami utus kepada mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata): "Sembahlah Allah oleh kamu sekalian, sekali-kali tidak ada Tuhan selain daripada-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya).
 
Surat Al Mu'minun ayat 33
Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat (kelak) dan yang telah Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia: "(Orang) ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan, dan meminum dari apa yang kamu minum.
 
Surat Al Mu'minun ayat 34
Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar (menjadi) orang-orang yang merugi.
 
Surat Al Mu'minun ayat 35
Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan (dari kuburmu)?
 
Surat Al Mu'minun ayat 36
jauh, jauh sekali (dari kebenaran) apa yang diancamkan kepada kamu itu,
 
Surat Al Mu'minun ayat 37
kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi,
 
Surat Al Mu'minun ayat 38
Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya".
 
Surat Al Mu'minun ayat 39
Rasul itu berdoa: "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku".
 
Surat Al Mu'minun ayat 40
Allah berfirman: "Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal".
 
Surat Al Mu'minun ayat 41
Maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak dan Kami jadikan mereka (sebagai) sampah banjir maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
 
Surat Al Mu'minun ayat 42
Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain.
 
Surat Al Mu'minun ayat 43
Tidak (dapat) sesuatu umatpun mendahului ajalnya, dan tidak (dapat pula) mereka terlambat (dari ajalnya itu).
 
Surat Al Mu'minun ayat 44
Kemudian Kami utus (kepada umat-umat itu) rasul-rasul Kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya, maka Kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan Kami jadikan mereka buah tutur (manusia), maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
 
Surat Al Mu'minun ayat 45
Kemudian Kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda (Kebesaran) Kami, dan bukti yang nyata,
 
Surat Al Mu'minun ayat 46
kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, maka mereka ini takbur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
 
Surat Al Mu'minun ayat 47
Dan mereka berkata: "Apakah (patut) kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita (juga), padahal kaum mereka (Bani Israil) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 48
Maka (tetaplah) mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 49
Dan sesungguhnya telah Kami berikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, agar mereka (Bani Israil) mendapat petunjuk.
 
Surat Al Mu'minun ayat 50
Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.
 
Surat Al Mu'minun ayat 51
Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 52
Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.
 
Surat Al Mu'minun ayat 53
Kemudian mereka (pengikut-pengikut rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing).
 
Surat Al Mu'minun ayat 54
Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.
 
Surat Al Mu'minun ayat 55
Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang Kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa),
 
Surat Al Mu'minun ayat 56
Kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar.
 
Surat Al Mu'minun ayat 57
Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka,

Surat Al Mu'minun ayat 58
Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,
 
Surat Al Mu'minun ayat 59
Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun),
 
Surat Al Mu'minun ayat 60
Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka,
 
Surat Al Mu'minun ayat 61
mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 62
Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi Kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 63
Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari (memahami kenyataan) ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan (buruk) selain daripada itu, mereka tetap mengerjakannya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 64
Hingga apabila Kami timpakan azab, kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta merta mereka memekik minta tolong.
 
Surat Al Mu'minun ayat 65
Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari Kami.
 
Surat Al Mu'minun ayat 66
Sesungguhnya ayat-ayat-Ku (Al Quran) selalu dibacakan kepada kamu sekalian, maka kamu selalu berpaling ke belakang,
 
Surat Al Mu'minun ayat 67
dengan menyombongkan diri terhadap Al Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari.
 
Surat Al Mu'minun ayat 68
Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan (Kami), atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu?
 
Surat Al Mu'minun ayat 69
Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya?
 
Surat Al Mu'minun ayat 70
Atau (apakah patut) mereka berkata: "Padanya (Muhammad) ada penyakit gila". Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu.
 
Surat Al Mu'minun ayat 71
Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
 
Surat Al Mu'minun ayat 72
Atau kamu meminta upah kepada mereka?", maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.
 
Surat Al Mu'minun ayat 73
Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
 
Surat Al Mu'minun ayat 74
Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan (yang lurus).
 
Surat Al Mu'minun ayat 75
Andaikata mereka Kami belas kasihani, dan Kami lenyapkan kemudharatan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.
 
Surat Al Mu'minun ayat 76
Dan sesungguhnya Kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka, dan (juga) tidak memohon (kepada-Nya) dengan merendahkan diri.
 
Surat Al Mu'minun ayat 77
Hingga apabila Kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat (di waktu itulah) tiba-tiba mereka menjadi putus asa.
 
Surat Al Mu'minun ayat 78
Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur.
 
Surat Al Mu'minun ayat 79
Dan Dialah yang menciptakan serta mengembang biakkan kamu di bumi ini dan kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 80
Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang (mengatur) pertukaran malam dan siang. Maka apakah kamu tidak memahaminya?
 
Surat Al Mu'minun ayat 81
Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala.
 
Surat Al Mu'minun ayat 82
Mereka berkata: "Apakah betul, apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?
 
Surat Al Mu'minun ayat 83
Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman (dengan) ini dahulu, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala!".
 
Surat Al Mu'minun ayat 84
Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 85
Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 86
Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 87
Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 88
Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 89
Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah". Katakanlah: "(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 90
Sebenarnya Kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
 
Surat Al Mu'minun ayat 91
Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,
 
Surat Al Mu'minun ayat 92
Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 93
Katakanlah: "Ya Tuhanku, jika Engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka,
 
Surat Al Mu'minun ayat 94
ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim".
 
Surat Al Mu'minun ayat 95
Dan sesungguhnya Kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang Kami ancamkan kepada mereka.
 
Surat Al Mu'minun ayat 96
Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 97
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 98
Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku".
 
Surat Al Mu'minun ayat 99
(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia),
 
Surat Al Mu'minun ayat 100
agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 101
Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.
 
Surat Al Mu'minun ayat 102
Barangsiapa yang berat timbangan (kebaikan)nya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan.
 
Surat Al Mu'minun ayat 103
Dan barangsiapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka Jahannam.
 
Surat Al Mu'minun ayat 104
Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat.
 
Surat Al Mu'minun ayat 105
Bukankah ayat-ayat-Ku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya?
 
Surat Al Mu'minun ayat 106
Mereka berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat.
 
Surat Al Mu'minun ayat 107
Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya (dan kembalikanlah kami ke dunia), maka jika kami kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".
 
Surat Al Mu'minun ayat 108
Allah berfirman: "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan Aku.
 
Surat Al Mu'minun ayat 109
Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hamba-Ku berdoa (di dunia): "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling Baik.
 
Surat Al Mu'minun ayat 110
Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga (kesibukan) kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka,
 
Surat Al Mu'minun ayat 111
Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang".
 
Surat Al Mu'minun ayat 112
Allah bertanya: "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?"
 
Surat Al Mu'minun ayat 113
Mereka menjawab: "Kami tinggal (di bumi) sehari atau setengah hari, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung".
 
Surat Al Mu'minun ayat 114
Allah berfirman: "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui"
 
Surat Al Mu'minun ayat 115
Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?
 
Surat Al Mu'minun ayat 116
Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) 'Arsy yang mulia.
 
Surat Al Mu'minun ayat 117
Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung.
 
Surat Al Mu'minun ayat 118
Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik".
Sadaqallahul'adzim

0 Response to "Surat 23 - Al Mu'minun dan Terjemahan "

Posting Komentar

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT. Diberdayakan oleh Blogger.